Wat is een onrechtmatige daad?

De onrechtmatige daad wordt in artikel 6:162 BW omschreven. Artikel 6:162 lid 1 BW luidt als volgt:

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.”

In deze bepaling staat dat hij die een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade te vergoeden die de ander daardoor lijdt. Er is sprake van een onrechtmatige daad wanneer aan de volgende vijf eisen is voldaan:

  • onrechtmatigheid
  • schade
  • causaal verband tussen onrechtmatig handelen of nalaten
  • toerekenbaarheid
  • relativiteit

Terug naar overzicht >>

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met